Αριθμ. 2242.10-6/42053/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3285/11.06.2024
Αποστολή τέκνων ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύτου σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις Αττικής και περιφέρειας, για τη θερινή περίοδο 2024.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:
1. Ο αριθμός των τέκνων ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύτου, που αποστέλλονται σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις περιοχής Αττικής, καθώς και σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις περιοχών της υπόλοιπης Ελλάδας, καθορίζεται σε διακόσια τριάντα (230) για τη θερινή περίοδο έτους 2024, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων με αναπηρία (ΑμεΑ).
2. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι πέντε (05) και το ανώτατο όριο παραμονής των τέκνων στις κατασκηνώσεις καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες, με δικαίωμα συμμετοχής σε μία (01) μόνο κατασκηνωτική περίοδο.
3. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 4, τα τέκνα που αποστέλλονται είναι ηλικίας επτά (07) έως και δεκατεσσάρων (14) ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 01-01-2010 έως 31-12-2017.
4. Τα τέκνα με αναπηρία (ΑμεΑ) αποστέλλονται, ανεξαρτήτως ηλικίας τους, σε κατασκηνώσεις που διαθέτουν την ανάλογη υποδομή και τη σχετική άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, με όριο παραμονής στις παραπάνω κατασκηνώσεις τις δέκα (10) ημέρες.
5. Η δαπάνη κατ’ άτομο – ύψος ημερησίου τροφείου για παιδιά ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου και παιδιά ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου με ειδικές ανάγκες είναι ίσο με αυτό που εκάστοτε καθορίζεται για τα τέκνα ασφαλισμένων των οργανισμών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αποστέλλονται αντιστοίχως σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1276/1982 (Α’ 100), όπως ισχύει.
6. Για την επιλογή των ιδιωτικών κατασκηνώσεων με τις οποίες συνάπτει σύμβαση ο Οίκος Ναύτου να τηρηθεί η κείμενη περί σύναψης συμβάσεων – προμηθειών του Δημοσίου σχετική νομοθεσία.