Η Ομοσπονδία μας εντατικοποιεί τη δράση της με την καταγραφή, κατηγοριοποίηση και προώθηση προς επίλυση των ζητημάτων των στελεχών, που υπηρετούν στα πλωτά μέσα του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η αντιμετώπιση του  μεταναστευτικού φαινομένου, με την πολυπλοκότητα και τη δυναμική του, πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδράσεις και υποχρεώσεις στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Το νέο στοιχείο είναι ότι δεν περιορίζεται πλέον στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα αλλά επεκτείνεται στην Κρήτη, στη Νότια Πελοπόννησο, στο Ιόνιο ακόμη και στην Κεντρική Ελλάδα.

Η αιχμή του δόρατος απέναντι σε αυτόν τον «ακήρυχτο πόλεμο» είναι τα πλωτά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Με τον όρο «αιχμή του δόρατος» δεν εννοούμε μόνο την υλικοτεχνική υποδομή αλλά πολύ περισσότερο το έμψυχο δυναμικό ήτοι τα πληρώματα των σκαφών. Όλους εκείνους τους συναδέλφους μας, που με κίνδυνο της ζωής τους επιχειρούν πλέον πέρα από τα όρια της εξουθένωσης και της επικινδυνότητας.

Η εγκληματική δραστηριότητα των διακινητών θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκαλεί ασφυκτική πίεση, εντούτοις οι Λιμενικές Αρχές κατορθώνουν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους, αποκλειστικά λόγω του ζήλου, του επαγγελματισμού και της αυταπάρνησης  των συναδέλφων μας.

Η προγραμματισμένη ένταξη νέων περιπολικών σκαφών στο Σώμα τα επόμενα χρόνια, η έλλειψη κινήτρων, η μη αναγνώριση του επικίνδυνου της εργασίας, ο μέσος όρος ηλικίας στα πληρώματα και η μη τήρηση του ωραρίου εργασίας συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο δοκιμάζει την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παρεμβαίνουμε για μία ακόμη φορά με σκοπό να αντιμετωπιστεί η παθογένεια στα σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς οι οργανικές συνθέσεις των πλωτών και τα ωράρια εργασίας σε αυτά, είναι θέματα ζωτικής σημασίας για τα στελέχη που τα υπηρετούν, ενώ ταυτόχρονα η μη σωστή εφαρμογή τους αποτελεί τροχοπέδη στην επιχειρησιακή τους ικανότητα.

Ειδικότερα αναφέρουμε ότι, όπου υπάρχει μονή σύνθεση πληρώματος, αυτή καθιστά το πλήρωμα του σκάφους σε εργασιακή ομηρία, μιας και βρίσκονται στην ουσία σε 24ωρη επιφυλακή, χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα  στοιχειώδους  προγραμματισμού της ζωής τους.

Σε πολλές δε περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί η προσφιλής αλλά ανεξήγητη πρακτική, όπου Πλωτά Σκάφη, που διαθέτουν μονά πληρώματα, αυτά να επιβαρύνονται και με παράλληλα καθήκοντα σε γραφεία Λιμεναρχείου, με συνέπεια την υπερεργασία και την υπεραπασχόλησή τους. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στα ανωτέρω και το κομμάτι που άπτεται του ψυχολογικού τομέα, που δεν υπολείπεται όμως σημασίας, γιατί αφορά στην ηθική ικανοποίηση των συναδέλφων μας, που υπηρετούν σε πλωτά, υπό αντίξοες συνθήκες κατά την επιτέλεση του έργου τους, ώστε να μην νοιώθουν ότι υπάρχει διάκριση στην μεταχείρισή τους συγκριτικά με συναδέλφους που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες.

Λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που με έμφαση τονίζει ότι η υποχρέωση φυσικής παρουσίας στον καθορισμένο από τον εργοδότη τόπο, καθώς και ο περιορισμός που απορρέει από την ανάγκη της μεταβάσεως στον τόπο εργασίας εντός σύντομης προθεσμίας, περιορίζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες, που έχει ένας εργαζόμενος να αναπτύξει άλλες δραστηριότητες, άρα πρέπει να θεωρείται ο εν λόγω χρόνος ως «χρόνος εργασίας», ζητάμε την ενίσχυση των υπηρεσιών, που διαθέτουν πλωτά με κατ’ ελάχιστον τριπλά πληρώματα και κυρίως τριπλό αριθμό διπλωματούχων κυβερνητών και μηχανικών,  έτσι ώστε να διαφυλάσσεται πρωτίστως η ασφάλειά τους, η εργασιακή ηρεμία και ομαλότητα, καθώς και το δικαίωμά τους για μια οικογενειακή και προσωπική ζωή.

Ο εκσυγχρονισμός επιβάλλεται όχι μόνο στους στόχους και τα επιχειρησιακά μέσα αλλά και στην αναβάθμιση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Επιβάλλεται η πολιτεία να αναγνωρίσει και με έμπρακτο αποτέλεσμα να δώσει ισχυρά κίνητρα σε όλους αυτούς που μοχθούν με αρετή και αυταπάρνηση.

Τα παρακάτω αιτήματα υπερψηφίσθηκαν από το 25ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και εμπεριέχουν στοιχεία ισότητας και ισονομίας, απαραίτητα για να τεκμηριώσουν την ορθολογική τους βάση και να τα καταστήσουν αμέσου και επιβεβλημένου ενδιαφέροντος.

25ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Α. Γενικά

Υπαγωγή των πληρωμάτων στις συνταξιοδοτικές διατάξεις των ειδικών δυνάμεων και μονάδων (διπλά χρόνια).

Την προσθήκη νέας παρ.13 στο άρθρο 41 του Π.Δ. 169/07 για τον υπολογισμό διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας στα πλωτά περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως άρθρο:

Στο άρθρο 41 του π.δ. 169/2007 (Α΄169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως ακολούθως:

«13. Ο χρόνος υπηρεσίας για τους κυβερνήτες και μηχανικούς, καθώς και για τους αρμενιστές και μηχανοδηγούς οι οποίοι επιχειρούν με πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου, εφόσον κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν τετρακόσιες (400) ώρες περιπολίας. Οι ώρες περιπολίας υπολογίζονται με βάση τα τηρούμενα επίσημα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας. Η συμπλήρωση των ανωτέρω εξαμήνων βεβαιώνεται κάθε φορά, με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της παρούσας παραγράφου.».

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007 (Α΄169), στους κυβερνήτες και μηχανικούς, καθώς και στους αρμενιστές και μηχανοδηγούς οι οποίοι επιχειρούν με πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι υπολογίζεται ως διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και ως τριπλάσιος σε καιρό πολέμου, συγκεκριμένος χρόνος ωρών περιπολίας, κάθε εξάμηνο, όπως ήδη προβλέπεται και για τις λοιπές ειδικές κατηγορίες του ιδίου άρθρου.

Η παραπάνω ρύθμιση αποτελεί το μοναδικό ίσως κίνητρο υπηρεσίας σε ΠΛΣ, αλλά και αναγνωρίζει τον βαθμό δυσκολίας και ειδικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα τους.

Τον επανακαθορισμό του ποσού, των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης στα πληρώματα των περιπολικών, ναυαγοσωστικών και αντιρρυπαντικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (πλεύσιμα).

Τονίζουμε δεν υλοποιήθηκε η δέσμευση από την πολιτική ηγεσία για την επαναπροώθηση της ΚΥΑ στο ΥΠΟΙΚ για τον καθορισμό του ποσού, των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης στα πληρώματα των περιπολικών, ναυαγοσωστικών και αντιρρυπαντικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (πλεύσιμα). Υπενθυμίζουμε ότι το σχέδιο ΚΥΑ προωθήθηκε από το ΥΝΑΝΠ στο ΥΠΟΙΚ πριν δύο (2) χρόνια με το τελευταίο να θέτει σειρά ενστάσεων επί αυτού.

Και ενώ το θέμα έχει τεθεί επανειλημμένως στην πολιτική και φυσική μας ηγεσία, καμία ενέργεια δεν καταγράφηκε επί αυτού.

Την υποχρεωτική εξαίρεση από τα πλωτά, λόγω ορίου ηλικίας (40ο έτος) κατόπιν αιτήσεων του στελέχους.

Η επιφυλακή είναι χρόνος εργασίας. Από την «Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή» όπου εξετάζεται η εφαρμογή από τα κράτη μέλη της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας συμπεραίνεται αδιαμφισβήτητα ότι σε ορισμένα Ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Ελλάδα, από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εξαιρούνται κατηγορίες εργαζομένων, ανάμεσά τους και το ένστολο προσωπικό, γεγονός το οποίο όμως δε συνάδει με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όλα τα σκάφη τα οποία αποσπώνται σε παραμεθόριες, με την ελάχιστη διάρκεια απόσπασης να είναι τρίμηνη, να στελεχώνονται με το αυτονόητο ΔΙΠΛΟ πλήρωμα, να λαμβάνουν το επίδομα παραμεθορίου (130€) και αυτό των πλεύσιμων (6,38€). Σημειώνεται ότι στις υπηρεσίες αυτές σπάνια δίνονται ΡΕΠΟ και η ελάχιστη ώρα περιπολίας είναι 10 ώρες.

ΚΑΝΕΝΑ πλωτό μέσο, το οποίο χρησιμοποιείται προς εκτέλεση περιπολίας, έρευνας και διάσωσης, από το ΚΠΑ, μεταφορά ασθενών, αντιρρύπανση, ελέγχους ΘΜΑ και ταυτόχρονα έχει καθήκοντα σε επιτροπές εξέτασης προς απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους-επιθεωρήσεις ασφάλειας ναυσιπλοΐας κτλ να μην έχει ΜΟΝΟ πλήρωμα. Με την λύση των αμοιβών πληρωμάτων το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να μετατοπίσουμε το πρόβλημα σε άλλο πόστο της εκάστοτε υπηρεσίας.

Να υπάρχει προγραμματισμός και έγκυρη ενημέρωση για την χρονική περίοδο-διάρκεια των αποστολών των σκαφών και την αντικατάσταση των πληρωμάτων τους με αμοιβά πληρώματα.

Πληρωμή του πραγματικού χρόνου νυχτερινής εργασίας και των ωρών υπερεργασίας (ρεπό) τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει με κανέναν τρόπο η εκάστοτε υπηρεσία λόγο έλλειψης προσωπικού.

Να συνεχιστούν οι προσλήψεις σε  Διπλωματούχους Κυβερνήτες και Μηχανικούς.

Β. Αξιωματικοί απευθείας κατάταξης ειδικότητας Κυβερνήτη-Μηχανικού.

Μετά την ισχύ του ΠΔ 56/2023 (ΦΕΚ 56 Α/11-05-2023) που τροποποιεί επί μέρους το ΠΔ 81/2012 (ΦΕΚ 56 Α/11-05-2023), διεκδικούμε τροποποιήσεις για την Κατηγορία Α/Ξ ειδικότητας Κυβερνήτη-Μηχανικού.

Η προκήρυξη διαγωνισμού (ΦΕΚ 47 Α’/09-09-2021) των υποψήφιων Αξιωματικών με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού είχε ως προϋποθέσεις:

α. την αποφοίτησή τους από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (τουλάχιστον τέσσερα (04) έτη φοίτησης)

β. την προϋπηρεσία 6 μηνών θαλάσσιας υπηρεσίας ως κάτοχος διπλώματος Γ’ τάξης,

γ. να μην υπερβαίνει το ηλικιακό έτος των 30 ετών (από 01-01-1991 και μετά).

δ. να έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία (άνδρες).

Η κατηγοριοποίηση των στελεχών ειδικότητας Κυβερνήτη και Μηχανικού στις προβλέψεις προαγωγών και καταληκτικού βαθμού, με διαφοροποιήσεις συγκριτικά με τα στελέχη ειδικής Μονιμότητας (Εναέριων Μέσων) έναντι των Αξιωματικών Ειδικότητας Οικονομικού, Τεχνικού, Υγειονομικού, Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας.

Για τη φοίτηση στην ολιγόμηνη εκπαίδευση ως Σημαιοφόροι Λ.Σ θα έπρεπε να κατέχουν τα ανωτέρω στις περ. α, β, γ και δ όπως και στις αντίστοιχες προκηρύξεις των Α/Ξ με ειδικότητα Ειδικότητας Οικονομικού, Τεχνικού, Υγειονομικού, Υγειονομικού  ειδικής  κατηγορίας,   σε   αντίθεση   με τους Α/Ξ ειδικής Μονιμότητας  που η εκπαίδευση παρέχεται στα Στελέχη που ήδη Υπηρετούν στο Σώμα και δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι εκ Λ/Φ, ΔΥΛΣ και ΣΝΔ .

Επιπρόσθετα τα Στελέχη που επιθυμούν να γίνουν Α/Ξ ειδικής μονιμότητας γνώριζαν και γνωρίζουν εκ των προτέρων το βαθμολόγιο τους και στην Υπηρεσία αυτή  δηλώνουν  κατόπιν εκδήλωσης επιθυμίας όταν ανακοινώνεται εκδήλωση ενδιαφέροντος με σηματική διαταγή.

Απαιτούνται τροποποιήσεις, προκειμένου Α/Ξ ειδικότητας Κυβερνήτη-Μηχανικού να εναρμονιστούν με τους Α/Ξ ειδικότητας (Τεχνικού, Υγειονομικού, Οικονομικού, Νομικού).

Συγκεκριμένα:

Τροποποίηση της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 56/2023 : Στην περ. β να προστεθεί «…ή Κυβερνήτη ή Μηχανικού» και να διαμορφωθεί ως εξής:

   «Οι καταληκτικοί βαθμοί των εν ενεργεία Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. είναι οι ακόλουθοι: β) ο βαθμός του Υποναυάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού, ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή Οικονομικού, ή Νομικού, ή Κυβερνήτη ή Μηχανικού.»

Κατάργηση της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 56/2023.

Τροποποίηση της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ 81/2012: να προστεθεί «…,Κυβερνήτη και Μηχανικού» και να διαμορφωθεί ως εξής :

   «Κατ’ εξαίρεση, προάγονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κενών οργανικών θέσεων:

ε) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Οικονομικού και Νομικού, Κυβερνήτη και Μηχανικού.»

Κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 56/2023.

Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ΠΔ 81/2012 : να προστεθεί …Οικονομικού, Νομικού, Κυβερνήτη και Μηχανικού… και να διαμορφωθεί ως εξής:

   «Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Οικονομικού, Νομικού, Κυβερνήτη και Μηχανικού προάγονται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.»

Γ. Απόφοιτοι Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα Κυβερνήτη και Μηχανικού σε Πλωτά τύπου ΑΙΙ, Ν/Γ και Αντιρρυπαντικά του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Επείγουσα νομοθετική παρέμβαση για την αναγνώριση δικαιωμάτων βάσει των ανατεθειμένων καθηκόντων και παρεχόμενης εργασίας.

Παράθεση σημείων:

Το πρόβλημα αφορά τους προερχομένους από τον Κλάδο των Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι στη διάρκεια της Υπηρεσία τους εκλήθησαν κατ’ εξαίρεση και προσωρινά λόγω αναγκών Υπηρεσίας, να αναλάβουν καθήκοντα Κυβερνήτη ή Μηχανικού σε σκάφη κατηγορίας ΑI και ΑΙΙ, Αντιρρυπαντικά και Ναυαγοσωστικά, σε θέσεις ευθύνης και διοίκησης δηλαδή όπου ο κανονισμός λειτουργίας Πλοίων και Σκαφών Λιμενικού Σώματος 04/07 απαιτούσε βαθμοφόρους Υπαξιωματικούς.

Έτσι παρατηρήθηκε σε πολλές περιπτώσεις στο Σκάφος να υφίστανται στη σύνθεσή του μέλη πληρώματος με ανώτερο σε βαθμό από αυτόν του Κυβερνήτη ή Μηχανικού, κατά παράβαση του ως άνω Κανονισμού Λειτουργίας Πλοίων- Σκαφών Λιμενικού Σώματος 04/07.

Το 2014 δόθηκε διαταγή από την Υπηρεσία με την οποία όσοι ήταν κάτοχοι διπλώματος Α.Ε.Ν. έπρεπε να εκπαιδευτούν σε καθήκοντα Κυβερνήτη-Μηχανικού στα σκάφη που υπηρετούσαν την δεδομένη στιγμή. Να εκπαιδευθούν δηλαδή σε καθήκοντα, τα οποία ήδη εκτελούσαν!.

Κατόπιν και επειδή τα αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά, εκλήθησαν να αναλάβουν καθήκοντα Κυβερνήτη και Μηχανικού και πάλι κατ’ εξαίρεση καθώς ο βαθμός που έφεραν δεν ήταν ο προβλεπόμενος.

Άμεσο επακόλουθο ήταν να συμπεριληφθούν στις μεταθέσεις ως Δ.Π.Γ. – Δ.Μ.Γ. κατά την διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, να διαχωρίζονται δηλαδή από τα υπόλοιπα στελέχη και να εξετάζονται σε ειδικό πίνακα μεταθέσεων ως Δ.Π.Γ. – Δ.Μ.Γ., να εξετάζονται σε έκτακτο συμβούλιο μεταθέσεων για κάλυψη θέσεων ευθύνης, με τα ίδια κριτήρια, με τη διαφορά όμως ότι οι υπόλοιποι Δ.Π.Γ. –  Δ.Μ.Γ. του πίνακα αυτού, προσλήφθηκαν με αυτό το κριτήριο ως προσόν κατάταξης και για συγκεκριμένο σκοπό και οι εκ σχολής Λ/Φ όχι.

Απόδειξη των ανωτέρω αποτελεί απόφαση δικαστηρίου για ακύρωση μετάθεσης στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενου από την σχολή Λιμενοφυλάκων, που κρίθηκε υπέρ του στελέχους αφού μετατέθηκε υπαγόμενος σε πίνακα στελεχών, που φέρουν την ειδικότητα Διπλωματούχων Πλοιάρχων Γ΄ τάξεως, προέλευσης Α.Ε.Ν. ενώ αυτός προσλήφθηκε ως απόφοιτος Λυκείου και ουδέποτε απόλαυσε είτε βαθμολογικά είτε μισθολογικά οποιαδήποτε προνόμια της θέσεως αυτής.

Δεν έχουν καμία βαθμολογική επιβράβευση ή προσαρμογή προς τη θέση του Κυβερνήτη και Μηχανικού και επιπλέον χωρίς καμία μισθολογική ικανοποίηση, που να αντιστοιχεί στη θέσης ευθύνης και τα καθήκοντά τους ως Κυβερνήτη και Μηχανικού.

Αντιθέτως εξελίσσονται βαθμολογικά και έχουν τις οικονομικές απολαβές με τους εκ της σχολής Λ/Φ υπηρετούντων είτε σε σκάφη ως αρμενιστές – μηχανοδηγοί είτε σε υπηρεσίες ξηράς, και οι οποίοι δεν διαθέτουν δίπλωμα Πλοιάρχου Γ ή Μηχανικού Γ από Α.Ε.Ν, γεγονός που συνιστά πρόδηλη παραβίαση των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα εννόμων αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας.

Σημειώνεται πως το πρόβλημα αφορά αυτούς που τοποθετηθήκαν ως Κυβερνήτες και Μηχανικοί σε σκάφη τύπου ΑI και ΑΙΙ, Αντιρρυπαντικά και Ναυαγοσωστικά, και η τοποθέτησή τους έγινε προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας. Αν και δεν αναφέρεται ο χρόνος των εκτάκτων αναγκών, αυτός προσδιορίζεται από κριτήρια σχετικής νομοθεσίας και με την νομολογιακή επεξεργασία σε σωρεία αποφάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, Συμβουλίου της Επικρατείας και Αρείου Πάγου.

Γενικώς και παγίως ο χρόνος των εκτάκτων αναγκών κρίνεται ως εύλογος μόνον εάν είναι σύντομος, ενώ κάθε περαιτέρω χρονική επέκταση αρχικώς έχει την ανάγκη ιδιαίτερης και επακριβούς αιτιολογίας, με την σαφή περιγραφή και της έκτακτης ανάγκης, και, στην περίπτωση, που οι έκτακτες ανάγκες συνεχίζονται, τότε, κατά λογική αναγκαιότητα και κατά την αποδοχή της νομολογίας οι ανάγκες παύουν να είναι έκτακτες και είναι κανονικές- τακτικές.

Αντιστοίχως, πλέον η εκπλήρωση Υπηρεσίας των αιτούντων ως Κυβερνητών και Μηχανικών στα αναφερθέντα Σκάφη, εντάσσεται στα πλαίσια της παροχής κανονικής εργασίας, εφαρμοζόμενων των προϋποθέσεων αυτής. Και μάλιστα όταν κατά τον προγραμματισμό της  Υπηρεσίας οι αιτούντες υποβληθήκαν στην δέουσα ειδική εκπαίδευση, επέτυχαν στις σχετικές εξετάσεις και έχουν όλα τα ουσιαστικά προσόντα της θέσης Κυβερνήτη και Μηχανικού, τα καθήκοντα της οποίας εκτελούν προσηκόντως και ευσυνειδήτως.

Σημειώνεται ότι αυτό  δημιουργεί ευλόγως αξιώσεις καταβολής της αντίστοιχης αμοιβής.

Λόγω των αυξημένων αναγκών η Υπηρεσία προχώρησε σε προκήρυξη με την οποία τον Νοέμβριο 2022 και μετά κύκλο εκπαίδευσης 4 μηνών εισήλθαν στο Σώμα εκατόν πέντε (105 Πλοίαρχοι Γ και Μηχανικοί Γ προερχόμενοι από ΑΕΝ, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. απευθείας με την αποφοίτησή τους από την εκπαίδευσή τους ενώ ακολούθησαν και άλλες αντίστοιχες προκηρύξεις.

Ως εκ τούτου υπάρχουν τεσσάρων κατηγοριών Κυβερνήτες­ Μηχανικοί στα σκάφη Λ.Σ.:

Α. Οι αναφερόμενοι στην ανωτέρω παράγραφο, κατατασσόμενοι (απευθείας κατάταξης) βάσει σχετικών προκηρύξεων.

Β. Οι απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ),

Γ. Απόφοιτοι Σχολής  Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος ( Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.),

Δ. Οι αιτούντες προερχόμενοι εκ της σχολής Λιμενοφυλάκων, στους οποίους είχαν αρχικά ανατεθεί καθήκοντα κατ’ εξαίρεση και για επείγοντες λόγους, ακολούθως υποβλήθηκαν σε ειδική εκπαίδευση και συνεχίζουν έκτοτε αδιαλείπτως την εκτέλεση των καθηκόντων Κυβερνήτη και Μηχανικού.

Και όλοι οι ανωτέρω τοποθετημένοι σε θέσεις με τις ίδιες ευθύνες, απολύτως τις ίδιες αρμοδιότητες και επίσης απολύτως τα ίδια καθήκοντα αλλά με διαφορετικές μισθολογικές απολαβές και βαθμολογική – ιεραρχική κατάταξη. Αυτό το γεγονός προδήλως και με βεβαιότητα δημιουργεί έντονες ανισότητες σε βάρος των αιτούντων, ανισότητες που συνιστούν την κατάφαση της προσβολής των συνταγματικά προστατευόμενων αρχών της ισότητας- άρθρο 4 παρ. 1 και 4, της αξιοκρατίας- άρθρο 5 – και της αναλογικότητας- άρθρο 25 του Συντάγματος.

Τα ανωτέρω θα μπορούσαν να στηρίξουν ακόμη και την προσφυγή ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίων για προσβολή των ανωτέρω συνταγματικών αρχών και για οικονομικές αξιώσεις από την πράγματι εργασία.

Υποχρέωση της Υπηρεσίας είναι να διατηρεί το άριστο κλίμα μεταξύ των Στελεχών της, σεβόμενη τις συνταγματικές αρχές της ισότητας -άρθρο 4 παρ .1 και 4 , της αξιοκρατίας – άρθρο 5 – και αναλογικότητας- άρθρο 25 – και παρεμβαίνουσα νομοθετικά όπου και όπως χρειάζεται.

Επειδή οι ισχύοντες νόμοι δεν καλύπτουν τα εκτεθέντα ζητήματα. παρίσταται κατεπείγουσα η ανάγκη να καλυφθεί νομοθετικά η περίπτωση των εν λόγω συναδέλφων μας, οι οποίοι εμφανίζουν τα ακόλουθα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

προέρχονται από τον χώρο των Λιμενοφυλάκων, έχουν πτυχίο ΑΕΝ, είτε Πλοιάρχου είτε Μηχανικού, ανατέθηκε σε αυτούς αρχικώς να εκτελέσουν καθήκοντα Κυβερνήτη και Μηχανικού σε σκάφη τύπου ΑI και ΑΙΙ, Αντιρρυπαντικά και Ναυαγοσωστικά, η ανάθεση αυτή έγινε κατ’ εξαίρεση, ήτοι για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών  της Υπηρεσίας,  αλλά η ανάθεση και εκπλήρωση των καθηκόντων επεκτάθηκε έκτοτε, για πλείστους εξ αυτών μέχρι και σήμερα .

Περιεχόμενο αιτήματος | Συμπέρασμα

Μετά τα παραπάνω, κρίνεται ως επιτακτική η ανάγκη στα πλαίσια της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των στελεχών να κατατεθεί άμεσα τροπολογία από το ΥΝΑΝΠ όπως σε περίπτωση χρησιμοποίησης στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτου της σχολής Λιμενοφυλάκων, και εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, ως ΔΠΓ – ΔΠΜ να υπάγεται στην εν λόγω κατηγορία, να λαμβάνει τον βαθμό του Σημαιοφόρου άμεσα και με αναδρομική ισχύ σχετιζόμενη πάντα με το χρόνο υπηρέτησης στα πλωτά με τις ως άνω ειδικότητες και να απολαμβάνει όλα τα προνόμια (βαθμολογικά – μισθολογικά) και χωρίς εξαίρεση.

Εισηγούμαστε την τροποποίηση του ΠΔ 13/2018 άρθρου 78 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο μόνο του ΠΔ 33/ 2021 και στα κάτωθι σημεία: α’ την παρ. 1 περίπτωση γ, και β· στην ίδια παρ. 1 περίπτωση γ υποπερίπτωση ηη

Συγκεκριμένα: ΠΔ 13/ 2018 , άρθρο 78 :

«1. Το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διακρίνεται σε κατηγορίες Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων ως ακολούθως:

«γ) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες οι οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), όπως ισχύει,.»

με την προσθήκη: «ή από τους υπηρετούντες που προέρχονται από τον χώρο των Λιμενοφυλάκων, έχουν πτυχίο ΑΕΝ, είτε Πλοιάρχου είτε Μηχανικού, ανατέθηκε σε αυτούς αρχικώς να εκτελέσουν καθήκοντα Κυβερνήτη και Μηχανικού σε σκάφη τύπου ΑΙ και ΑΙΙ, Αντιρρυπαντικά και Ναυαγοσωστικά, η ανάθεση αυτή έγινε κατ’ εξαίρεση, ήτοι για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας, αλλά η ανάθεση και εκπλήρωση των καθηκόντων τους επεκτάθηκε τουλάχιστον επί τριετία.»

Επίσης: «Ειδικώς οι αναφερόμενοι στο παραπάνω εδάφιο, δικαιούνται τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου με την συμπλήρωση τριετίας από την έναρξη παροχής υπηρεσιών ως Κυβερνήτη και Μηχανικού. Μισθολογικές αξιώσεις έως την τροποποίηση αναγνωρίζονται μόνον για το αντίστοιχο διάστημα της τριετίας.

και, περαιτέρω :

ηη) ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, απευθείας κατάταξης ή από μετάταξη .».

με την προσθήκη:

«ή από τους υπηρετούντες που προέρχονται από τον χώρο των Λιμενοφυλάκων, έχουν πτυχίο ΑΕΝ, είτε Πλοιάρχου είτε Μηχανικού, ανατέθηκε σε αυτούς αρχικώς να εκτελέσουν καθήκοντα Κυβερνήτη και Μηχανικού σε σκάφη τύπου Α I και Α 11, Αντιρρυπαντικά και Ναυαγοσωστικά, η ανάθεση αυτή έγινε κατ’ εξαίρεση, ήτοι για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας, αλλά η ανάθεση και εκπλήρωση των καθηκόντων τους επεκτάθηκε τουλάχιστον επί τριετία».

Όλα τα παραπάνω, τα έχουμε θέσει επανειλημμένως στη φυσική ηγεσία και θεωρούμε ότι είναι η ώρα εκείνων των ενεργειών που να υποδηλώνουν πρόθεση επίλυσης των ζητημάτων αυτών.

Γίνεται αντιληπτό ότι καταλείπονται δύο δρόμοι: της Νομοθετικής Πρωτοβουλίας εκ μέρους της Πολιτείας και της δικαστικής αποκαταστάσεως συνταγματικών αρχών, που πλήττονται και πλήττουν με την σειρά τους τους συναδέλφους μας και την προσωπική και επαγγελματική κατάστασή τους.

Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. επιθυμεί να ακολουθηθεί ο πρώτος δρόμος.

 neaplefsi.gr